Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij
Samorząd szkolny

Wybory do RSU


W tegorocznych wyborach na przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego zwyciężył Wojciech Kłobuch z kl. 7b, zastępcami zostały: Aleksandra Gondko z kl. 6d i Emilia Zięba z kl. 6c .


Gratulujemy i życzymy sukcesów.REGULAMIN

Rady Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie

Regulamin opracowany na podstawie przepisów Prawa Oświatowego oraz Statutu Szkoły.

Rozdział 1

Cele Samorządu Uczniowskiego

§1

Celami Samorządu Uczniowskiego są:

1) Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach Szkoły;

2) Przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb uczniów;

3) Partnerstwo w stosunkach uczniów z Nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań Szkoły;

4) Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

5) Kształtowanie umiejętności zespołowego działania;

6) Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny, rozwijania zainteresowań uczniów;

7) Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez angażowanie się w działalność szkolnego wolontariatu;

8) Reprezentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego przed Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, innymi organami.

Rozdział 2

Postanowienia wstępne

§2

W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organ Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

2. Reprezentacja uczniów przyjmuje nazwę „ Rada Samorządu Uczniowskiego”, w skrócie RSU.

3. Samorząd pracuje w oparciu o uchwalony przez ogół uczniów Regulamin RSU, zgodny ze Statutem Szkoły.

4. Warunki do działalności RSU organizuje Dyrektor Szkoły.

Rozdział 3

Organy Rady Samorządu Uczniowskiego

§3

1. Uczniowie Szkoły tworzą następujące organy:

1) Rady Samorządów Klasowych, w skrócie RSK,

2) Radę Samorządu Uczniowskiego.

2. Rady Samorządów Klasowych wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy pod kierunkiem wychowawcy klasy.

3. Rada Samorządu Klasowego może składać się z trzech do pięciu osób.

4.W jego skład wchodzą:

1) przewodniczący,

2) zastępca przewodniczącego,

3) skarbnik.

5. Zmiany w RSK przeprowadzane są na zebraniu klasowym w zależności od potrzeb.

6. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

1) przewodniczący,

2) dwóch zastępców przewodniczącego,

3) członkowie.

7. Podział obowiązków i zadań członków RSU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego.

8. Opiekuna RSU wybierają uczniowie. Wybory opiekuna są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

9. Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie, pomaganie w realizacji zadań, inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności, pośredniczenie w relacjach RSU z dyrektorem oraz Rada Pedagogiczną.

Rozdział 4

Praca Samorządu Uczniowskiego

§4

1. Zebranie wszystkich klasowych samorządów zwołuje opiekun RSU.

2. Zebranie RSU może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub RSK.

3. Zebrania RSU powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§5

1. Do zadań RSK należy:

1) współpraca z wychowawcą ( pomoc dla wychowawcy w realizacji jego zadań );

2) pomoc koleżeńska uczniom mającym problemy w nauce, identyfikowanie potrzeb uczniów;

3) organizacja imprez klasowych, zachęcanie do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, itp;

4) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy;

5) informowanie uczniów o działalności Samorządu Uczniowskiego.

2. Do obowiązków RSK należy:

 1. uczestnictwo w pracach RSK i realizacja celów Rady Samorządu Uczniowskiego;

 2. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Samorządu Uczniowskiego;

 3. współpraca z zarządem Samorządu Uczniowskiego i opiekunem Samorządu Uczniowskiego;

 4. opiniowanie planu działań i inicjatyw Samorządu Uczniowskiego;

 5. zgłaszanie propozycji, wniosków do działań RSU.


Rozdział 5

Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego

§6

Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Dyrekcji , Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:

 1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami;

 2. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;

 3. Prawo do opiniowania organizacji Szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć;

 4. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

 5. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 6. Prawo do samodzielnego lub w porozumieniu z opiekunem szkolnej gazetki redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 7. Prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych;

 8. Prawo do opracowywania, uchwalania i nowelizacji ordynacji wyborczej do RSU i regulaminu samorządu;

 9. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. Opiekun RSU jest jednocześnie rzecznikiem praw uczniowskich

 10. Prawo do odwołania RSU, zmiany opiekuna RSU.

 11. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Może ze swojego składu wybrać radę wolontariatu.

§7

Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

 1. Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

 2. Koordynowanie, inicjowanie, organizowanie działań uczniowskich;

 3. Opracowanie rocznego Planu Pracy RSU;

 4. Organizowanie i rozstrzyganie konkursu „Klasa Roku”;

 5. Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;

 6. Przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i sugestii RSU;

 7. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym zainteresowań uczniów, poprzez organizowanie ciekawych zajęć kulturalno- oświatowych i rekreacyjnych;

 8. Dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

 9. Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

 10. Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

 11. Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach;

 12. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;

 13. Opiniowanie kandydatur do odznak „ Zasłużony dla Szkoły” i „ Medal Sportowca”;

 14. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów, przeciwdziałanie uzależnieniom;

 15. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności , wulgarności , przemocy oraz szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;

 16. Troska o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

 17. Dbanie o piękno mowy ojczystej;

 18. Udzielanie pomocy osobom potrzebującym, kształtowanie postaw prospołecznych poprzez angażowanie się w działalność Szkolnego Koła Caritas;

 19. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu RSU oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

§8

Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i opinii RSU.

Rozdział 6

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

§9

1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok..

Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów w wyborach do RSU.

2. Wybory do RSU odbywają się zgodnie z terminarzem zawartym w Ordynacji Wyborczej.

3. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III- VII.

4. Głosowania do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w każdej klasie przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania uczniów,

5. Głosowanie jest:

1) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),

2) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),

3) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),

4) tajne (głosujący pozostaje anonimowy)

6. Każda klasa wybiera swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego - 1 lub 2 łączników.

Rozdział 7

Dokumentacja Rady Samorządu Uczniowskiego

§10

1. Rada Samorządu Uczniowskiego posiada:

1) Regulamin RSU;

2) Plan pracy RSU;

3) Sprawozdanie z pracy RSU.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa oświatowego.