Warning: PHP Startup: open(//tmp/sess_5b91b7836d6f59cc18d4ae231edb9f1f, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /index.php on line 42

Warning: PHP Startup: open(//tmp/sess_5b91b7836d6f59cc18d4ae231edb9f1f, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /index.php on line 42

Warning: PHP Startup: Failed to read session data: files (path: //tmp) in /index.php on line 42
. SP4 Andrychów

Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Projekt " Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych" - Grant 3


Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Zadaniem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej uczniom.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Szkołe Podstawowej nr 4 w Andrychowie poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych stacjonarnych w roku szkolnym 2022/2023. W ramach zadania grantowego w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku dla uczniów SP 4 w Andrychowie będą prowadzone zajęcia stacjonarne:

 • dla dwóch grup koła zainteresowań: zajęcia z zakresu innowacyjności "Odkrywamy świat wokół nas"
 • dla dwóch grup koła zainteresowań: zajęcia matematyczno - przyrodnicze
 • dla czterech grup koła zainteresowań: zajęcia robotyki rozwijające umiejętności informatyczne
 • dla dwóch grup koła zainteresowań: zajęcia języka angielskiego

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją. Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie 10.01.2022 r.


Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Klauzule informacyjne

Podsumowanie zajęć prowadzonych w naszej szkole w ramach Projektu Małopolska Tarcza AntykryzysowaSzkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Zadaniem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej uczniom. Ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych stacjonarnych w roku szkolnym 2022/2023.

W ramach zadania grantowego w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku dla uczniów SP4 w Andrychowie były prowadzone zajęcia stacjonarne:

 • dla dwóch grup koła zainteresowań: zajęcia z zakresu innowacyjności "Odkrywamy świat wokół nas"

 • dla dwóch grup koła zainteresowań: zajęcia matematyczno - przyrodnicze

 • dla czterech grup koła zainteresowań: zajęcia robotyki rozwijające umiejętności informatyczne

 • dla dwóch grup koła zainteresowań: zajęcia języka angielskiego


W krótkiej relacji przedstawiamy cele oraz podsumowanie projektu realizowanego w naszej Szkole


Głównym celem zajęć: Koło zainteresowań zajęcia z zakresu innowacyjności "Odkrywamy świat wokół nas" grupa 2 była poprawa porozumiewania się w języku ojczystym, zdobywanie podstawowych umiejętności dziennikarstwa prasowego, internetowego, radiowego i telewizyjnego. Uczniowie poznawali techniki komputerowe pomocne w edycji tekstu, nauczyli się tworzyć stronę internetową gazetki szkolnej, jak zweryfikować zdobyte informacje. Ponadto opracowywali publikacje prasowe, wykorzystywali programy multimedialne z wykorzystaniem sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Zajęcia prowadzone w ramach zajęć "Odkrywamy świat wokół nas" grupa 1 wpisywały się w założenia Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły. Wychodziły naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Zajęcia poprzez swoje wielokierunkowe oddziaływanie odgrywały w sposób ciekawy i niebanalny ważną rolę w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz w rozwijaniu ich osobowości. Stwarzały wiele okazji do przeżywania radości i zrealizowania się intelektualnie.

Celem koła rozwijającego: zajęcia matematyczno - przyrodnicze grupa 1 było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych u uczniów, dostrzeganie informacji matematycznych i przyrodniczych w codziennym życiu, systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności, kształcenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania, wykorzystanie zdobytej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów, wyzwalanie aktywności twórczej, indywidualizacja nauczania, umożliwianie zdobywania wiedzy o wyższym poziomie trudności. Podczas zajęć uczniowie klas trzecich w nietypowy, ciekawy sposób zgłębiali tajniki przyrody i rozwijali zdolności matematyczne. Dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom będą mogli stosować nabytą wiedzę w praktyce.

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze grupa 2 - cele i zadania:

 • Ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień uczniów w dziedzinie matematyki i przyrody.

 • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych i przyrodniczych.

 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania problemów w twórczy i samodzielny sposób.

 • Kształtowanie nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki, technologii informatycznej.

 • Doskonalenie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł - korzystanie z Internetu w celu wspomagania pracy własnej, poszerzania wiedzy, wyszukiwania informacji potrzebnych na różne zajęcia edukacyjne

 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się własną wiedzą matematyczną i przyrodniczą

 • Racjonalne zagospodarowanie uczniom czasu wolnego od zajęć szkolnych.


Zajęcia robotyki rozwijające umiejętności informatyczne grupa 1, w których uczestniczyli pierwszoklasiści, odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań uczniów, związanych z programowaniem i robotyką. Uczniowie mieli szansę na skorzystanie z programów i aplikacji takich, jak: Scratch, code.org, Scottie Go oraz programowanie i sterowanie robotem edukacyjnym DASH. Podczas zajęć uczniowie wykazywali duże zaangażowanie. Brali aktywny udział w zajęciach i chętnie w nich uczestniczyli. Rozwijali swoją kreatywności, m.in. za pomocą myślenia logicznego i strategicznego, wyobraźni, pamięci, orientacji przestrzennej, rozwiązywania problemów, koncentracji uwagi – koniecznych do wykorzystania podczas zajęć.

W ramach 22-godzinnych zajęć z robotyki - grupa 2 uczniowie klas drugich mieli okazję rozszerzyć swoje kompetencje informatyczne w zakresie programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych. Uczestnicy na zajęciach układali w logicznym porządku polecenia czyli algorytmy, tworzyli polecenia czyli sekwencje, konstruowali proste skrypty w środowisku Scratch, sterowali robotem lub duszkiem na ekranie. Na zajęciach wykorzystywali aplikacje komputerowe, roboty Dash, grę Scottie Go, podłogę interaktywną. Wiele działań uczniowie podejmowali w grupach, dzięki czemu uczyli się współpracy z wykorzystaniem technologii, wymieniali się pomysłami i swoimi doświadczeniami.

Wiele pozytywnych emocji wywoływały: gra w okręty, quizy w aplikacji Kahoot oraz zabawy na podłodze interaktywnej. Nie zabrakło dobrej zabawy oraz zdrowej rywalizacji. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat przygotowany przez prowadzących potwierdzający ukończenie zajęć.


Celami głównymi zajęć z rozwijających z robotyki grupa 3 były:

 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów poprzez umiejętne wykorzystanie technologii informatycznych.

 • Kształcenie logicznego myślenia w zastosowaniu wiedzy informatycznej i matematycznej.

 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz samokształcenia.

 • Wprowadzenie wychowanków w świat programowania i kodowania. Kształcenie u dzieci od najmłodszych lat umiejętności programowania, logicznego i twórczego myślenia intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.


Podczas zajęć uczniowie wykorzystywali m.in: peny 3D, kodowali z wykorzystaniem strony Code Org, programowali z Scottie Go!, wykorzystywali kody QR. Koło zainteresowań zajęcia robotyki rozwijające umiejętności informatyczne grupa 4 miał na celu pobudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez pokazanie sposobów tworzenia algorytmów rozwiązywania prostych problemów. W czasie trwania programu uczniowie w ciekawy sposób poznawali zagadnienia z zakresu informatyki i robotyki, uczyli się pracy w grupach oraz integracji, rozwiązywali wspólnie problemy i zadania, uświadamiali sobie obecność i wartość robotów w życiu codziennym. Uczniowie podczas zajęć składali robota, następnie zaprogramowali go w taki sposób, aby za pomocą czujnika rozpoznawał przeszkody znajdujące się w jego zasięgu. Ponadto uczniowie nauczyli się projektować w 3D, a następnie swoje projekty drukowali na drukarce 3D.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego grupa 2 skierowane były do uczniów klas ósmych, przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w maju 2023 r. . Każde spotkanie trwało 2 godziny w tygodniu: Na zajęcia przewidziano realizację standaryzowanych arkuszy egzaminacyjnych, zgodnych z podstawą programową oraz wymaganiami egzaminacyjnymi przewidzianymi na rok szkolny 2022/2023. Uczniowie trenowali i rozwijali się w takich obszarach jak:

 • rozumienie ze słuchu

 • znajomość funkcji językowych

 • rozumienie tekstów pisanych

 • znajomość środków językowych

 • tworzenie wypowiedzi pisemnej


Nauka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej dzieci jest bardzo ważna. Zajęcia z języka angielskiego - grupa 1 były prowadzone dla uczniów klas trzecich, którzy zakwalifikowali się do projektu. Znajomość angielskiego pozwoli im w przyszłości na umiejętne korzystanie ze światowego przepływu informacji. Język angielski jest często używanym środkiem komunikacji w europejskim obszarze kulturowym i dlatego ważne jest, aby młode pokolenie uczyło się języka chętnie i efektywnie. Uczęszczanie uczniów zdolnych na tego typu zajęcia dało im możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz rozwijania swoich umiejętności wypowiadania się, pisania, czytania , rozumienia tekstu ze słuchu.

Na bieżąco umieszczaliśmy od stycznia relację z zajęć na stronie szkoły oraz FB. Teraz ponownie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z prowadzonych zajęć.